• Snelle  levering in BE & NL Snelle levering in BE & NL
  • Meer dan 5000 (ook ecologische) tuinartikelen Meer dan 5000 (ook ecologische) tuinartikelen
  • Tuincentrum sinds 1996 Tuincentrum sinds 1996
  • Tuinapotheker met product én plantenkennis Tuinapotheker met product én plantenkennis

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Online-tuincentrum is een divisie van 't Rozenland BV

Heiplasweg 35, 9340 LEDE, BELGIË

Tel. : + 32 53 590186

BTW nr. België: BE0456151210

BTW nr Nederland: NL826992079B02

Prijzen 

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen vermeld zijn inclusief BTW, retributie, Recupel & Bebat, maar exclusief eventuele verzendingskosten.

Verkoopsovereenkomst 

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. ’t Rozenland bvba houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen, of indien een bepaald product niet leverbaar is. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail van op de hoogte gebracht.

Levering

We stellen u een afhaaldatum per e-mail voor. Leveren kan ook, mits betaling van transportkosten, die op eenvoudige vraag verkrijgbaar zijn. 

De vooropgestelde leverings- (of afhaling) data zijn steeds onder voorbehoud. Online-tuincentrum zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter op de site genoemde/aangegeven leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Online-tuincentrum is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn. Bij slechte weersomstandigheden wordt uw bestelling later geleverd of zal zij pas later kunnen afgehaald worden. Wij brengen u hiervan via e-mail op de hoogte. 

Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. 

Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv oorlog, brand, staking,...). In dit geval wordt de koper onmiddellijk terugbetaald. 

Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 't Rozenland behoudt zich het recht voor om reservatiekosten aan te rekenen voor bewaring bij niet-tijdige afhaling. 

Zolang ’t Rozenland bvba geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ’t Rozenland bvba. 

Goederen worden bij thuislevering op gelijkvloers afgeleverd. We lossen enkel naast de vrachtwagen of in de directe omgeving ervan. Er wordt dus niet geleverd achter het huis of op een verdieping! 

Het voertuig mag de verharde weg nooit verlaten.  Indien er geen zware voertuigen zoals vrachtwagens of heftrucks op de oprit mogen dient de eigenaar dit duidelijk en schriftelijk op zijn bestelbon te laten plaatsen. 't Rozenland is niet verantwoordelijk voor enige schade aan opritten. 

Indien de goederen op de openbare weg geplaatst dienen te worden, dan dient de eigenaar over de nodige vergunningen en signalisatie te beschikken. Leveringen met vrachtwagen worden slechts eenmaal aangeboden, u wordt hiervan op voorhand verwittigd door onze transportpartners. 

Indien een 2e aanbieding noodzakelijk is tgv afwezigheid, dan is een extra toeslag van toepassing. Ook bewarings- of magazijnkosten van de externe partner kunnen doorgerekend worden.  

Hoogte vrachtwagen 4 meter, noodzakelijke toegangsbreedte is 3 meter. Levering van Bigbags is doorgaans met city-trailer 13 m met laadklep en transpallet. Levering met kooiaap is mogelijk mits meerprijs op aanvraag. 

Indien in de straat of omgeving een verbod geld voor vrachtwagens, en dit de levering onmogelijk maakt, dien je dit vooraf goed na te gaan. Adressen in doodlopende straten die ver van de hoofdstraat verwijderd zijn kunnen evenmin beleverd worden, noch boswegels of onverharde toegangswegen. We behouden ons het recht voor om evt. bestellingen te annuleren indien de levering met ons transport niet mogelijk blijkt. Leveringen op werf moeten op voorhand meegedeeld worden. 

Indien de levering per koerier plaatsvind, word deze, na een eerste onsuccesvolle poging bij u, bij uw buren (indien U niet aanwezig bent) afgeleverd. Indien u niet wenst dat een pakket bij de buren afgeleverd wordt indien u zelf niet aanwezig bent, kan u ons hiervan op voorhand in kennis stellen. Indien u bij de 2e aanbieding afwezig bent, dan gaat het pakket terug naar het magazijn van de logistieke verzender. Een 3e aanbieding is betalend, en het tarief hiervan zal u per mail doorgestuurd worden. Na betaling ervan wordt het pakket opnieuw uitgeleverd.  

Bij levering in grote (kantoor)bedrijven wordt afgeleverd aan receptie (gelijkvloers) of magazijn voor goederen. Indien specifek in het kantoor bij de besteller afgeleverd dient te worden, is dat niet inbegrepen in onze standaard verzendkost. Hiervoor dient u vooraf een prijsaanvraag te doen. Afleveringen in postautomaten (oa cubee lockers) is enkel mogelijk voor kleine pakketten. Informeer u vooraf om extra retourkosten te vermijden wanneer het pakket te groot blijkt te zijn. Voor levering aan pakketautomaten gelieve vooraf contact op te nemen. (dit is afhankelijk van het volume van uw bestelling, en is niet altijd mogelijk.)  

Vrachtwagenleveringen (goederen van grotere omvang, zie artikelfiche) in LEZ-zones (lage emissie zone) kunnen extra kosten teweeg brengen ten laste van de klant. Informeer u vooraf indien u in een LEZ-zone woont.  

Verlies, beschadiging en onbezorgde zendingen 

Eventuele schade dient binnen de 24 u na ontvangst van de goederen aan ons schriftelijk te worden meegedeeld. Zo niet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen. Zichtbare beschadigingen dienen altijd aangetoond worden met foto’s, en direct bij aflevering genoteerd te worden op het ontvangstbewijs van de koerier. Indien de Track & Trace van de koerier melding geeft van aflevering, en u de zending niet ontvangen heeft, dient u de koerier, en de verzender hiervan binnen de 24 u. in kennis te stellen. Zodoende kan een onderzoek geopend worden. Een attest op eer (van de koerier) maakt deel uit van dit onderzoek, en dient binnen de 5 werkdagen aan ons bezorgd te worden. 

Bedenktijd (Herroepingsrecht)

In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten niet te betalen, maar wel de goederen op eigen kosten en ongeschonden terug te bezorgen. De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop van producten die niet door hun aard kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen,pootgoed,zaden, graszoden, big-bags potgrond en boomschors, nuttige insecten, edm.) af te zien. Artikelen die specifiek besteld worden zoals oa Birchmeier onderdelen kunnen niet genieten van retourrecht.  

Op zendingen die omwille van afwezigheid bij bezorging, en waarvan de klant geen parcelshoplevering omgeboekt heeft via de flex-delivery mail, retour komen, én buiten de herroepingstermijn vallen, daarop wordt 5 % administratiekosten berekend, met een minimum van € 7,50. Retourkosten zijn voor rekening van de klant. De klant kan een nieuwe verzending aanvragen mits betaling van de volledige en werkelijke verzendkost.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele (zakelijke) aankopen (B2B).  

Niet tijdig afhalen van bestellingen 

Goederen besteld voor afhaling dienen afgehaald te worden binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige afhaling behouden we het recht voor om 10 % bewaringskosten in rekening te brengen.  Goederen van bederfbare aard worden beperkt bewaard, zolang de bewaring dit toelaat. Bij niet tijdige afhaling zijn vernietigingskosten ten laste van de koper indien langdurige bewaring het omwille van de aard van het product niet toelaat. Indien de goederen na de aangekondigde afhaalperiode niet afgehaald zijn, en er volgt geen reactie op onze meldingen, dan behouden we het recht voor de bestelling te annuleren. Annulerings- en bewaringskosten kunnen hiervoor in mindering gebracht worden op het aankoopbedrag. 

Annulatie 

Annulatie of wijziging van een pakketzening is mogelijk binnen de 24 u. na aankoop, indien deze nog niet verwerkt en/of verzonden is. Het is niet mogelijk indien het om goederen gaat van bederfbare aard, of het maatwerk betreft.  Bij vrachtwagenleveringen is bij annulatie een minimum annuleringskost van € 50 verschuldigd. Indien de goederen reeds in verzending zijn, en dan kunnen de werkelijke transportkosten in mindering gebracht worden. Deze kunnen verschillen van de gefactureerde verzendkosten.

Klachten 

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te geschieden. ’t Rozenland bvba verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 10 werkdagen te behandelen en te beantwoorden. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. 

Garantie 

Hergroei is niet gewaarborgd, aangezien de verkoper geen controle kan uitoefenen op de verzorging van de planten na de levering. 

Retouren /procedure van terugneming 

Je hebt 14 dagen bedenktijd (vanaf de dag die volg op de levering, inclusief zaterdag) . 
Meldt jouw retour vooraf aan via ons contactformulier. Je stuurt zelf je retour terug naar ons. Retourkosten worden niet vergoed en zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.  
Je ontvangt het volledige bedrag incl. verzendkosten eenmaal we de bestelling ongeschonden hebben ontvangen in ons tuincentrum. De terugbetaling wordt binnen de 14 dagen na ontvangst uitgevoerd. 
De ontvangst op rekening is afhankelijk van het verwerkingsproces van de betaalprovider Mollie, en varieert van 2-14 dagen na het inzetten van de terugbetaling (kredietkaarten hebben het langste verwerkingsproces bij terugbetaling).
Retouren (herroepsingsrecht) geld niet voor producten die snel bederven of verouderen zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen, pootgoed, zaden, graszoden, big bags potgrond & boomschors, aaltjes en lossgestorte goederen. Op producten die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld (zoals oa onderdelen en wisselstukken van Birchmeier) heb je geen retourrecht.

Het herroepingsrecht is een consumenten wetgeving, en bijgevolg niet van toepassing voor professionele (zakelijke) aankopen. (B2B is conform de wet dus uitgesloten van retouren)

Leeggoed zoals Veenmankisten en paletten voor graszoden moeten binnen de 3 maand na levering in goede staat teruggebracht worden. 

Informatie 

’t Rozenland bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal ’t Rozenland bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ’t Rozenland bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.  

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren klik hier. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan ’t Rozenland bvba of rechthoudende derden. 

Volumemaat potgrond & boomschors 

Al onze potgronden en boomschors in vrac & bigbag voldoeen aan de nieuwe Europese volumemaat dd 1/7/2000, erkend door de Belgische potgrond federatie vzw. Aansprakelijkheid ’t Rozenland bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ’t Rozenland bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De gegevens die ter beschikking staan op deze website werden met de grootst mogelijke aandacht samengesteld, ze worden echter slechts ter informatie gegeven. Het is niet toegestaan gegevens beschikbaar op deze website, behalve voor eigen gebruik, te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, noch is het toegestaan deze informatie in welke vorm of op welke wijze dan ook voor commerciële doeleinden te gebruiken. 

Bestrijdingsmiddelen : de gebruiker dient steeds kennis te nemen van de gebruiksaanwijzing en van elke vermelding aangaande voorzorgsmaatregelen zoals deze voorkomen op het etiket van de bestrijdingsmiddelen. De producten vallen voor hun toepassing onder de lokale wetgeving van het land waar ze gebruikt worden. De gebruiker dient zich hiervoor te informeren bij de lokale overheid. 't Rozenland bvba kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld noch voor de eventuele ondoeltreffendheid van een of ander middel vermeld op deze webpagina's, noch voor de gebeurlijke ongevallen die zouden te wijten zijn aan het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.  ’t Rozenland bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. ’t Rozenland bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.